Mgr. GABRIEL BARDON

e-mail: gabrielbardonart@gmail.comGabriel Bardon

je všestranně zaměřený výtvarný umělec inklinující především k prostorovému vyjádření.

Ve své sochařské práci a vytváření závěsných prostorových objektů se zabývá zkoumáním limitů tradičních řemeslných postupů,
které posouvá dál, aby ověřil hranice, v nichž se ještě lze pohybovat. Tvoří především abstraktní díla za pomoci různých materiálů a jejich kombinací.

I v případě malby se u něj setkáváme s výraznými projevy sochařského přístupu - zájmu o tvar a strukturu, prostor i plasticitu.
Své malby si rád sám zakládá od rámu, plátna a šepsu.


Jeho široké vnímání prostoru se projevuje také v návrzích instalací a zájmu o urbanismus a architekturu. Přeneseně se prostoru bez hranic a omezení věnuje také jako aktivní lektor na sebeřízené škole. Je zastáncem Unschoolingu.

Pro autora je v jeho starších dílech charakteristický způsob práce, kdy nejdříve k dosažení přiléhavého formálního sdělení svého záměru důkladně ohledává možnosti utváření hmoty jako samostatného fenoménu, aby následně vyjádřil svou tvůrčí energii volně a svobodně – a nakonec proud své imaginace zase usměrnil.

 

Nyní ve své tvorbě postupně opouští dosavadní směřování k téměř absolutní a definitivní čistotě forem a namísto toho uplatňuje více spontaneity a intuice. Věří v existenci něčeho mimo rámec racionálního hmotného světa, co nás přesahuje. Vnímání důležitosti těchto iracionálních stránek života promítá do své abstraktní tvorby.

 

Jeho díla zachycují okamžiky, které umožňují divákovi nahlédnout do prostoru rozšířeného bytí a vnímat tyto aspekty, se kterými ztrácíme tak často kontakt v běžné každodennosti. Obsahy k divákovi proudí spíše mimoděk a prostřednictvím řady asociací. Autor využívá momenty určité nahodilosti, díky které lze mnohdy takřka bezděčně dát prostor prosazení se věcem - jak jsou.

 

Gabriel má ateliér v inspirujícím prostoru brněnské Zbrojovky. Nechává se ovlivnit geniem loci transformujícího se prostoru této lokality a recykluje kovové materiály z demolovaných objektů. V tomto kontextu vytvořil například objekt s názvem "KOKON", který symbolizuje proměnu a odkazuje na důležitost proměnlivosti v našem bytí a vnímání světa.

is a versatile visual artist with a primary inclination towards spatial expression. In his sculptural work and the creation of suspended spatial objects, he explores the limits of traditional craft techniques, pushing them further to test the boundaries within which one can still operate. He primarily creates abstract pieces using various materials and their combinations.

 

Even in his painting, we encounter strong indications of his sculptural approach - an interest in shape and structure, space, and plasticity. He enjoys preparing his paintings from the very basics - starting from the frame, canvas, and gesso.

 

His broad perception of space is also evident in his installation designs and his interest in urbanism and architecture. In a figurative sense, he also devotes himself to a boundary-less and unrestricted space as an active instructor in a self-directed school. He is an advocate of Unschooling.

 

For the artist, his older works are characterized by a method where he first thoroughly examines the possibilities of shaping matter as an independent phenomenon to achieve a fitting formal statement of his intent. He then expresses his creative energy freely and unrestrainedly, and ultimately channels the flow of his imagination.

 

Now, in his art, he gradually departs from his previous direction towards an almost absolute and definitive purity of forms and instead employs more spontaneity and intuition. He believes in the existence of something beyond the framework of the rational material world, something that transcends us. He reflects the perception of the importance of these irrational aspects of life in his abstract art.

 

His works capture moments that allow the viewer to glimpse into the space of expanded existence and perceive these aspects, which we so often lose touch with in our daily lives. The contents flow to the viewer more inadvertently and through a series of associations. The author takes advantage of moments of certain randomness, through which, often almost inadvertently, space can be given for things to assert themselves - as they are.

 

Gabriel has a studio in the inspiring space of the Brno Zbrojovka. He is influenced by the genius loci of this transforming area and recycles metal materials from demolished buildings. In this context, for instance, he created an object named "COCOON", which symbolizes transformation and refers to the importance of change in our existence and perception of the world.

 

 Samostatné výstavy:

2023 Brno, odhalení sochy KOKON, park v Nové Zbrojovce

2022 Brno, Art Gallery Brno, BRAIN OFF

2019 Brno, Black Box cafe, VEC Z16

2019 Brno, galerie INDIGES, Transformace
2019 Brno, Byt č. 5. komorní výstava v bytě v Králově Poli

2010 Odhalení portrétní busty, zámek Dřevohostice

2004 a 2008 Zámek, Dřevohostice

Společné výstavy:


2022 Brno, INDUSTRA art, Tíže
2021 
Křížová chodba XVIII., ROH kavarna v Praze

2019 Prototyp, brněnské výstaviště
2018 Křížová chodba v Táboře, divadlo O. Nedbala

2016 XIV Křížová chodba ve Volyni

2013 Křížová chodba v patře, Olomouc

2012 Galerie 9, Praha 9

2011 divadlo B. Polívky, Brno,

2010 Solnice, České Budějovice- Rozhovory

2008 Zrcadlení 08, Chodovská tvrz, Praha 4

2007 Městská galerie, Český Krumlov

Křížová chodba piaristického kláštera, České Budějovice

(také v roce 2005 a 2004)

2006 Hotel Dvořák, České Budějovice (také v roce 2005)

Křížová chodba v Solnici, České Budějovice

Zrcadlení 06, galerie V. Špály, Praha

2005 Praha – Passau, Novoměstská radnice, Praha

Trienále závěsného objektu, Tábor

2004 Galerie 9, Praha 9

2002 Výstava studentů SSUPŠ v Písku